Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 4 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

Statut Krakowskiego Towarzystwa Przemys這wego
.: Data publikacji 09-Pa-2019 :: Ods這n: 826 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

 

STATUT

 

KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA PRZEMYSΜWEGO

 

Wst瘼

 

 

Cz這nkowie za這篡ciele Krakowskiego Towarzystwa Przemys這wego

 

DZIAxJ。 W PRZEKONANIU o konieczno軼i podj璚ia wspólnego wysi趾u dla rozwoju ekonomicznego regionu krakowskiego oraz Kraju,

 

STOJ。 NA STANOWISKU, i dla rozwoju ekonomicznego niezb璠ne jest stopniowe znoszenie istniej帷ych barier, które hamuj aktywno嗆 ekonomiczn obywateli i ich organizacji, wypracowanie zasad uczciwej konkurencji, stwarzanie stabilnych gwarancji prawnych owocno軼i jednostkowego wysi趾u, a równocze郾ie budzenie indywidualnej przedsi瑿iorczo軼i, pomys這wo軼i i pracowito軼i, maj帷ych podstawowe znaczenie dla naszego i przysz造ch pokole,

 

OBAWIAJ。 SI, by opór ró積orakich interesów specjalnych nie spowodowa zmarnowania ogromnych rezerw przedsi瑿iorczo軼i, pomys這wo軼i i pracowito軼i, maj帷ych podstawowe znaczenie dla naszego i przysz造ch pokole,

 

UZNAJ。, i w walce o realizacj powy窺zych celów niezb璠ne jest stwarzanie klimatu wspó逍racy wszystkich Polaków, niezale積ie od tego, czy reprezentuj w豉dz, administracj pa雟twow, czy s zwyk造mi obywatelami, którym le篡 na sercu rozwój naszego Kraju,

 

POSTANAWIAJ POWOx KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO PRZEMYSΜWE

 

Rozdzia I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Krakowskie Towarzystwo Przemys這we, zwane w dalszej cz窷ci statutu Towarzystwem, posiada osobowo嗆 prawn.

2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrze穎na.

 

§ 2

Towarzystwo dzia豉 na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

Siedzib w豉dz Towarzystwa jest miasto Kraków.

 

§ 4

 1. Dzia豉lno嗆 Towarzystwa opiera si na pracy spo貫cznej ogó逝 cz這nków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw, Towarzystwo mo瞠 zatrudnia pracowników.
 3. Cz這nkowie Zarz康u Towarzystwa nie mog otrzymywa wynagrodzenia za czynno軼i wykonywane w zwi您ku z pe軟ion funkcj cz這nka zarz康u.
 4. Postanowienia ust. 1 i 3 nie wykluczaj wynagradzania cz這nków Towarzystwa – w tym cz這nków Zarz康u - z tytu逝 okre郵onych umow konkretnych dzie, przedsi瞝zi耩 lub prac na rzecz Towarzystwa wykraczaj帷ych poza pe軟ienie funkcji cz這nka Zarz康u.
 5. W umowach mi璠zy Towarzystwem a cz這nkiem zarz康u oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje pe軟omocnik powo豉ny uchwa陰 Walnego Zgromadzenia.

 

§ 5

Towarzystwo ma prawo u篡wania piecz璚i i odznak zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6

Celem Towarzystwa jest propagowanie aktywno軼i gospodarczej obywateli oraz zasad gospodarki rynkowej, a tak瞠 kultywowanie cnót uczciwo軼i w dzia豉lno軼i gospodarczej i w handlu oraz budzenie poczucia odpowiedzialno軼i i aktywno軼i w sprawach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych w powy窺zym zakresie.

 

§ 7

 1. Towarzystwo realizuje cele ogólne, zapisane w preambule Statutu, a tak瞠 cele szczegó這we:

1) zrzeszanie osób zainteresowanych teori i praktyk gospodarcz, tworzenie warunków dla rozszerzenia ich wiedzy i umiej皻no軼i oraz zainteresowa,

2) prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie dzia豉lno軼i gospodarczej,

3) dzia豉lno嗆 o鈍iatowa i szkoleniowa, prowadzona poprzez pozaszkolne formy kszta販enia, a w szczególno軼i: organizowanie kursów, konferencji, odczytów i wystaw,

4) prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej,

5) inicjowanie i popieranie prac naukowych oraz publicystyki gospodarczej, prowadzenie biblioteki, bada, analiz i opracowywanie opinii,

6) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,

7) prowadzenie klubu dla cz這nków Towarzystwa,

8) obrona interesów przedsi瑿iorców,

9) inicjowanie i udzielanie pomocy przy powstawaniu nowych przedsi瞝zi耩 gospodarczych, stowarzysze, izb gospodarczych i fundacji,

10) dzia豉lno嗆 literacka i artystyczna, organizowanie koncertów, widowisk i innych imprez.

 

 1. Towarzystwo realizuje swe cele tak瞠 poprzez:

1)  wspó逍rac z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

2)  wspó責zia豉nie z administracj pa雟twow i lokaln, jednostkami gospodarczymi, instytucjami oraz organizacjami spo貫cznymi o podobnych celach dzia豉nia.

 

§ 8

Towarzystwo mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, na ogólnych zasadach okre郵onych
w odr瑿nych przepisach. Dochód z dzia豉lno軼i gospodarczej Towarzystwa s逝篡 realizacji celów statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 mi璠zy jego cz這nków.

 

Rozdzia II. Cz這nkowie Towarzystwa, ich prawa i obowi您ki

 

§ 9

1. W sk豉d cz這nków Towarzystwa wchodz:

1) cz這nkowie zwyczajni,

2) cz這nkowie wspieraj帷y,

3) cz這nkowie honorowi.

2. Cz這nkiem zwyczajnym Towarzystwa mo瞠 by ka盥a osoba fizyczna, która pragnie wnie嗆 swój wk豉d pracy w urzeczywistnianie celów Towarzystwa i z這篡 pisemn deklaracj o przyst徙ieniu do Towarzystwa.

3. Cz這nkiem wspieraj帷ym Towarzystwa mo瞠 by osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzia豉lno軼i Towarzystwa, która zadeklarowa豉 na jego rzecz pomoc finansow lub rzeczow.

Osoba prawna mo瞠 by jedynie cz這nkiem wspieraj帷ym Towarzystwa i dzia豉 w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

4. Przyj璚ie w poczet cz這nków Towarzystwa nast瘼uje na podstawie uchwa造 Zarz康u, podejmowanej bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這sów.

5. Cz這nkiem honorowym mo瞠 by osoba fizyczna, która wnios豉 wybitny wk豉d w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wnios豉 zas逝gi dla Towarzystwa.

6. Nadanie godno軼i cz這nka honorowego nast瘼uje przez Walne Zgromadzenie Cz這nków, na wniosek Zarz康u.

 

§ 10

Cz這nkowie maj prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyboru do w豉dz Towarzystwa

2) korzystania z pomocy i urz康ze Towarzystwa na zasadach okre郵onych przez Zarz康,

3) zg豉szania wniosków dotycz帷ych dzia豉lno軼i Towarzystwa,

4) cz這nkowie wspieraj帷y i honorowi maj prawo bra udzia - z g這sem doradczym ­
w statutowych w豉dzach Towarzystwa,

5) cz這nkowie honorowi zwolnieni s z op豉cania sk豉dek cz這nkowskich.

§ 11

Cz這nkowie Towarzystwa s zobowi您ani do przestrzegania jego statutu i uchwa w豉dz Towarzystwa, przyczyniania si - na miar swych mo磧iwo軼i - do realizacji celów Towarzystwa oraz do regularnego op豉cania sk豉dek cz這nkowskich.

 

§ 12

1. Cz這nkostwo Towarzystwa ustaje w wyniku:

1) dobrowolnego wyst徙ienia zg這szonego Zarz康owi na pi鄉ie,

2)  skre郵enia z listy cz這nków na skutek rocznego zalegania z op豉t sk豉dek cz這nkowskich,

3) wykluczenia z Towarzystwa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem s康u powszechnego na kar utraty praw publicznych b康 za czyn pope軟iony z niskich pobudek,

4) wykluczenia z Towarzystwa w przypadku nieprzestrzegania statutu albo uchwa w豉dz Towarzystwa lub naruszania zasad wspó鹵ycia spo貫cznego,

5) 鄉ierci.

2. Skre郵anie z listy cz這nków oraz wykluczanie z Towarzystwa nast瘼uje na podstawie prawomocnej uchwa造 Zarz康u. Uchwa喚 o wykluczeniu Zarz康 podejmuje bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這sów.

3. Od uchwa造 Zarz康u o skre郵eniu lub wykluczeniu z Towarzystwa przys逝guje - w terminie 30 dni od dor璚zenia uchwa造 - odwo豉nia do Walnego Zgromadzenia. Uchwa豉 Walnego Zgromadzenia podj皻a w wyniku rozpatrzenia odwo豉nia jest ostateczna.

 

Rozdzia III.  W豉dze Towarzystwa.

 

§ 13

 1. W豉dzami Towarzystwa s:

1)    Walne Zgromadzenie, 

2)    Zarz康,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja w豉dz Towarzystwa trwa 5 lat.
 2. Uchwa造 w豉dz - za wyj徠kiem przypadków okre郵onych w statucie - zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów w obecno軼i co najmniej po這wy uprawnionych. Obrady Walnego Zgromadzenia zwo豉nego w drugim terminie s prawomocne bez wzgl璠u na liczb obecnych.

 

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwy窺z w豉dz Towarzystwa i mo瞠 by zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W Walnym Zgromadzeniu bior udzia z g這sem stanowi帷ym wszyscy cz這nkowie zwyczajni Towarzystwa, a z g這sem doradczym osoby zaproszone.

 

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale篡:

1) uchwalanie programu dzia豉lno軼i Towarzystwa,

2) wybór Zarz康u i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozda z ich dzia豉lno軼i,

3) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa i podejmowanie uchwa造 o rozwi您aniu Towarzystwa

4) uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewn皻rznych Towarzystwa,

5) ustalanie wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich oraz ustanawianie wpisowego i jego wielko軼i,

6) rozpatrywanie odwo豉 od uchwa Zarz康u o skre郵eniu z listy cz這nków lub wykluczeniu z Towarzystwa,

7) podejmowanie uchwa w sprawach przedstawionych przez Zarz康, Komisj Rewizyjn oraz cz這nków Towarzystwa, o ile nie s zastrze穎ne do kompetencji innych w豉dz Towarzystwa,

8) nadawanie i pozbawianie godno軼i cz這nka honorowego.

 

§ 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo造wane jest przez Zarz康 raz na pi耩 lat.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo逝je Zarz康 z w豉snej inicjatywy lub na 膨danie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 cz這nków, w ci庵u 6 tygodni od otrzymania 膨dania, wniosku lub podj璚ia uchwa造, zamieszczaj帷 w porz康ku dziennym obrad sprawy okre郵one przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mog by wy陰cznie sprawy obj皻e porz康kiem obrad okre郵onym w uchwale o jego zwo豉niu.

 

§ 17

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porz康ku obrad Zarz康 zawiadamia cz這nków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpocz璚ia.

 

§ 18

1. Zarz康 kieruje dzia豉lno軼i Towarzystwa, podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrze穎nych na podstawie statutu lub uchwa Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych w豉dz.

2. Zarz康 sk豉da si z 3-15 cz這nków i wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika. Ponadto Zarz康 mo瞠 dokona wyboru do 3 wiceprezesów.

3. Zarz康 mo瞠 dokooptowa do swego sk豉du nowych cz這nków na miejsce cz這nków ust瘼uj帷ych, w liczbie nie przekraczaj帷ej 1/3 sk豉du Zarz康u pochodz帷ego z wyboru.

 

§ 19

Do zakresu dzia豉nia Zarz康u nale篡:

1. wykonywanie uchwa Walnego Zgromadzenia,

2. ustalanie planów dzia豉lno軼i i bud瞠tu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozda z ich wykonania,

3. zwo造wanie Walnych Zgromadze,

4. powo造wanie i rozwi您ywanie komitetów, sekcji i komisji oraz uchwalanie ich regulaminów a tak瞠 nadzorowanie i koordynacja ich dzia豉lno軼i,

5. podejmowanie decyzji w sprawach maj徠kowych Towarzystwa,

6. reprezentowanie Towarzystwa na zewn徠rz i dzia豉nie w jego imieniu,

 7. rozpatrywanie sporów wynik造ch w obr瑿ie Towarzystwa.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarz康u zwo造wane s w miar potrzeby nie rzadziej jednak ni 4 razy w roku.
 2. Organizacj i tryb pracy Zarz康u okre郵a regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3-7 cz這nków i wybiera ze swego grona przewodnicz帷ego, wiceprzewodnicz帷ego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna mo瞠 dokooptowa do swego sk豉du nowych cz這nków na miejsce cz這nków ust瘼uj帷ych w liczbie nie przekraczaj帷ej 1/3 sk豉du komisji pochodz帷ego z wyboru.

 

 

§ 22

Do zakresu dzia豉nia Komisji Rewizyjnej nale篡:

1)    kontrola ca這kszta速u dzia豉lno軼i, a w szczególno軼i gospodarki finansowej Towarzystwa,

2)    kontrola op豉cania sk豉dek cz這nkowskich,

3)    sk豉danie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z ocen dzia豉lno軼i i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ust瘼uj帷ego Zarz康u,

4)    przedstawianie Zarz康owi wniosków w sprawie dzia豉lno軼i Towarzystwa.

 

 

§ 23

1. Kontrola ca這kszta速u dzia豉lno軼i Towarzystwa odbywa si co najmniej raz do roku.

2. Cz這nkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarz康u z g這sem doradczym oraz wgl康u do dokumentów Towarzystwa.

3. Organizacj oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej okre郵a regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdzia IV. Maj徠ek Towarzystwa.

 

§ 24

1. Maj徠ek Towarzystwa stanowi nieruchomo軼i, ruchomo軼i i fundusze.

2. Maj徠ek Towarzystwa powstaje wpisowego, sk豉dek cz這nkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, dochodów z maj徠ku Towarzystwa i dochodów z w豉snej dzia豉lno軼i.

 

§ 25

Dla wa積o軼i o鈍iadcze woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowi您ków maj徠kowych Towarzystwa, wymagane s podpisy dwóch cz這nków Zarz康u, w tym prezesa lub jednego
z wiceprezesów.

 

§ 26

Towarzystwo prowadzi gospodark finansow oraz rachunkowo嗆 zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.

 

 

 

Rozdzia V. Zmiana statutu i rozwi您anie Towarzystwa.

 

§ 27

1. Zmiana statutu i rozwi您anie si Towarzystwa wymagaj uchwa造 Walnego Zgromadzenia podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這sów w obecno軼i ponad po這wy osób uprawnionych do g這sowania.

2. W razie podj璚ia uchwa造 o rozwi您aniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje
o przeznaczeniu maj徠ku Towarzystwa.

 

 

 

 

.: Powr鏒 do dzia逝 Strony :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,025515 Seconds