Krakowskie Towarzystwo Przemys這we

KTP mecenasem kultury

 

Online

 
Obecnie jest 3 i 0 online.

Mo瞠sz zalogowa si lub zarejestrowa nowe konto.

Regulacja dost瘼u do informacji publicznej w USA w 鈍ietle podstaw do regulacji polskiej, Jan A. Stefanowicz
.: Data publikacji 17-Cze-2007 :: Ods這n: 2826 :: Recenzja :: Drukuj aktualn stron :: Drukuj wszystko:.

Obowi您ek informacji publicznej tzn. informowania o wszystkich aspektach funkcjonowania w豉dz publicznych jest w USA i w Polsce obowi您kiem konstytucyjnym. Obowi您ek informacji publicznej zgodnie z ameryka雟k ustaw o informacji publicznej ma charakter powszechny i ci捫y na ka盥ej jednostce administracji pa雟twowej. Odpowiada mu prawo do informacji po stronie ka盥ej osoby zainteresowanej. Taka sama zasada przyj皻a jest w Konstytucji RP w art. 61. Spo貫cze雟two (w rozumieniu ka盥ej jednostki) ma zagwarantowane prawo otrzymywa informacje, kt鏎ych dostarczanie jest obowi您kiem jednostek administracji pa雟twowej i odbywa si w oparciu o zasady i w spos鏏 przewidziany ustaw o informacji publicznej. Taki sam obowi您ek i prawo wynika z Konstytucji RP art. 61. Informacji publicznej (w rozumieniu konstytucyjnym) po鈍i璚one s w regulacjach polskich nieliczne, rozproszone w r騜nych ustawach przepisy. Zagadnienia tego dotycz przepisy k.p.a. w zakresie skarg i wniosk闚 oraz informacji o decyzjach (aktach administracyjnych), przepisy prawa prasowego w zakresie udost瘼niania informacji mediom, ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie wy陰czania z obowi您ku informacji spraw obj皻ych tajemnic pa雟twow czy ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zabezpieczenia prawa do prywatno軼i przy tworzeniu i dysponowaniu zbiorami danych.

Jednak nigdzie nie ma uregulowanych spraw zwi您anych z realizacj i zagwarantowaniem prawa do informacji publicznej. Obowi您ek informacji publicznej jednostek administracji pa雟twowej (z zastrze瞠niem wy陰cze) wed逝g obowi您uj帷ej w USA ustawy o informacji publicznej polega na:

 1. 1 odr瑿nym formu這waniu i publikowaniu na bie膨co w Rejestrze Pa雟twowym (Rejestr Pa雟twowy jest og鏊nodost瘼nym, powszechnym, zbiorczym publikatorem utworzonym dla potrzeb ustawy):
  • opisu struktury organizacyjnej jednostek na szczeblu centralnym i lokalnym z podaniem miejsc, nazwisk pracownik闚 (a w przypadku s逝瘺 mundurowych - ich cz這nk闚) oraz metod za pomoc kt鏎ych spo貫cze雟two mo瞠 uzyskiwa informacje, sk豉da wnioski lub otrzymywa decyzje;
  • o鈍iadcze odno郾ie og鏊nego trybu i metod okre郵ania i wykonywania swoich funkcji, w tym odno郾ie charakteru i wymog闚 wszelkich dost瘼nych procedur formalnych i nieformalnych;
  • zasad procedury, opisu dost瘼nych formularzy i miejsc, w kt鏎ych s o­ne dost瘼ne oraz instrukcji odno郾ie zakresu i zawarto軼i wszystkich dokument闚, sprawozda i wynik闚 inspekcji;
  • formalnych regu og鏊nego zastosowania przyj皻ych jako zgodne z prawem oraz deklaracji og鏊nej, lub interpretacji og鏊nego zastosowania sformu這wane i przyj皻e przez jednostk administracji pa雟twowej;
  • wszelkiej nowelizacji, zmiany lub odwo豉nia powy窺zego. Nikt nie mo瞠 ponosi negatywnych skutk闚 braku publikacji je瞠li taki obowi您ek istnia ze strony jednostki administracji pa雟twowej, z wyj徠kiem sytuacji, kiedy dana osoba w odpowiedni spos鏏 i na czas zosta豉 poinformowana o zaistnia造ch warunkach. Takich obowi您k闚 i prawa nie ma w regulacjach polskich.
 2. udost瘼nianiu do wgl康u spo貫cznego i do powielania, zgodnie z opublikowanymi wy瞠j regu豉mi:
  • ostatecznych opinii, w tym opinii zgodnych i rozbie積ych oraz zarz康ze zastosowanych przy os康zaniu spraw;
  • deklaracji polityki i interpretacji, kt鏎e zosta造 przyj皻e przez jednostk administracji pa雟twowej, a kt鏎e nie zosta造 opublikowane w Rejestrze Pa雟twowym;
  • podr璚znik闚 dla personelu administracyjnego i instrukcji dla personelu, kt鏎e oddzia逝j na cz這nka spo貫cze雟twa;
  • kopii wszelkich dokument闚, niezale積ie od ich formy lub postaci, kt鏎e wydano jakiejkolwiek osobie na jej wniosek i kt鏎e z racji swojego zakresu tematycznego okre郵onego przez jednostk administracji pa雟twowej sta造 si lub mog造 si sta si przedmiotem cz瘰to ponawianych poda;
  • og鏊nego indeksu ww. dokument闚, chyba 瞠 materia造 te zostan niezw這cznie opublikowane i zaoferowane do sprzeda篡. Je瞠li udost瘼nienie lub publikacja ww. dokument闚 mog豉by prowadzi do wyra幡ie bezzasadnego naruszenia prywatno軼i, jednostka administracji pa雟twowej mo瞠 usun望 szczeg馧y i elementy identyfikuj帷e. Tego rodzaju decyzja i dzia豉nie ze strony jednostki administracji pa雟twowej w ka盥ym przypadku musi znajdowa pe軟e pisemne uzasadnienie wraz z okre郵eniem zakresu dokonanego usuni璚ia (o ile brak jest technicznych przeciwwskaza w miejscu gdzie dokonano usuni璚ia); chyba, 瞠 okre郵enie to mo瞠 zaszkodzi interesowi chronionemu na podstawie przepis闚 ustawy o wy陰czeniach w zakresie informacji publicznej, na podstawie kt鏎ych dokonuje si usuni璚ia. Ostateczne zarz康zenie, opinia, deklaracja polityki, interpretacja, podr璚znik dla personelu lub instrukcja maj帷a wp造w na cz這nka spo貫cze雟twa mo瞠 by wykorzystana lub cytowana przez jednostk administracji pa雟twowej przeciwko stronie innej ni jednostka administracji pa雟twowej pod warunkiem, 瞠 dokumenty te zosta造 uj皻e w formie indeksu i udost瘼nione lub opublikowane oraz strona zosta豉 poinformowana rzeczowo i terminowo o warunkach sprawy. Cz窷ciowo ww. obowi您ki i prawa mo積a zidentyfikowa lub wywie嗆 z Konstytucji RP art. 5, art. 30, art. 31, art. 41, art. 51, art. 49, art. 52 jak r闚nie art. 63 oraz prawa prasowego i ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. zapewnieniu dost瘼no軼i ww. indeksu w formie telekomunikacji komputerowej; Taki obowi您ek nie wyst瘼uje w regulacjach polskich.
 4. niezw這cznym udost瘼nieniu dokument闚 ka盥ej zainteresowanej osobie na jej pro軸 (wniosek):
  • w formie i postaci zgodnej z pro軸 osoby zainteresowanej je瞠li tylko dokument mo瞠 by szybko przygotowany w tej formie i postaci przez jednostk administracji pa雟twowej. Jednostka ta ma obowi您ek do這篡 stara, aby dysponowa dokumentami w formie i postaci nadaj帷ej si do powielenia na potrzeby ustawy.
  • podejmuj帷 odpowiednie wysi趾i w celu poszukiwania dokument闚 w formie i postaci elektronicznej, za wyj徠kiem sytuacji, gdzie wysi趾i takie prowadzi造by do zak堯cenia w spos鏏 znacz帷y funkcjonowania automatycznego systemu informacji jednostki administracji pa雟twowej. Pod poj璚iem "poszukiwania" nale篡 rozumie przegl康anie, w spos鏏 r璚zny lub zautomatyzowany, dokument闚 jednostki administracji pa雟twowej, w celu znalezienia dokument闚 b璠帷ych przedmiotem wniosku o udost瘼nienie.

Wy瞠j wymienionym obowi您kom odpowiadaj prawa os鏏 zainteresowanych w okre郵onym ustawowo zakresie ka盥ego z tych obowi您k闚, a zatem: prawo bycia informowanym, prawo wgl康u, prawo do powielania oraz prawo do otrzymania - przegl康ania dokument闚 przez osob sk豉daj帷 wniosek. Takich praw nie mo積a wywie嗆 z polskich regulacji. Po z這瞠niu wniosku przez osob zainteresowan jednostka administracji pa雟twowej ma obowi您ek:

 • podj望 w ci庵u 10 dni (z wy陰czeniem sob鏒, niedziel i 鈍i徠 pa雟twowych) od otrzymania wniosku decyzj w sprawie jego rozpatrzenia;
 • niezw這cznie poinformowa osob zainteresowan o podj皻ej decyzji i uzasadnieniu jej podj璚ia oraz o przys逝guj帷ym wnioskodawcy prawie do odwo豉nia w przypadku decyzji odmownej; w powiadomieniu o odmownym za豉twieniu wniosku musz zosta podane nazwiska i tytu造 lub stanowiska wszystkich os鏏 odpowiedzialnych za odmowne rozpatrzenie wniosku;
 • ustosunkowa si do odwo豉nia w przeci庵u 20 dni (z wy陰czeniem sob鏒, niedziel i 鈍i徠 pa雟twowych) od jego wp造ni璚ia.

Terminy, o jakich mowa powy瞠j mog zosta wyd逝穎ne je瞠li zaistniej szczeg鏊ne ku temu okoliczno軼i w trybie pisemnego powiadomienia osoby zainteresowanej. Pod poj璚iem "szczeg鏊nych okoliczno軼i" nale篡 rozumie:

 • potrzeb znalezienia i zebrania potrzebnych dokument闚 w biurach b康 plac闚kach znajduj帷ych si poza biurem za豉twiaj帷ym wniosek;
 • potrzeb znalezienia, zebrania i odpowiedniego przeanalizowania znacznej ilo軼i odr瑿nych i r騜ni帷ych si od siebie dokument闚, kt鏎ych dotyczy pojedynczy wniosek;
 • potrzeb konsultacji z inn jednostk lub pomi璠zy dwiema lub wi瘯sz ilo軼i jednostek przeprowadzon w odpowiednim, potrzebnym na wykonanie tych czynno軼i czasie; w stopniu w spos鏏 uzasadniony niezb璠nym dla prawid這wego za豉twiania konkretnych wniosk闚.

Jednostka administracji pa雟twowej ma obowi您ek publikacji regulacji okre郵aj帷ych wykaz op豉t stosowanych przy rozpatrywaniu wniosk闚 o udost瘼nienie dokument闚 po uwzgl璠nieniu uwag i komentarzy opinii publicznej w tym wzgl璠zie. Wykaz taki powinien by jednolity i powszechny dla wszystkich jednostek administracji pa雟twowej. Zasady ustalania i pobierania op豉t okre郵a ustawa. O ile ujawnienie informacji le篡 w interesie publicznym, co mo瞠 przyczyni si w spos鏏 znacz帷y do zrozumienia przez spo貫cze雟two dzia豉 i akcji podejmowanych przez organy w豉dzy publicznej a nie s逝篡 to zasadniczo komercyjnym interesom osoby zainteresowanej, jednostka administracji pa雟twowej ma obowi您ek udost瘼ni dokumenty bez pobierania jakichkolwiek op豉t, lub przy zastosowaniu stawki zmniejszonej ni powszechnie stosowana.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udost瘼nienie dokument闚, jednostka administracji pa雟twowej jest bezzw這cznie zobowi您ana do wydania tych dokument闚 osobie zainteresowanej. W przypadku natomiast utrzymania w ca這軼i lub cz窷ci decyzji odmawiaj帷ej udost瘼nienia dokument闚 jednostka administracji pa雟twowej ma obowi您ek powiadomi osob sk豉daj帷 wniosek o mo磧iwo軼i drogi s康owej wobec tej decyzji stosownie do przepis闚 ustawy. Je瞠li dojdzie do wniesienia pow鏚ztwa sprawa podlega rozpatrzeniu przez s康, kt鏎y mo瞠 zbada na posiedzeniu niejawnym tre嗆 dokument闚, jakich dotyczy odmowa udost瘼nienia w celu stwierdzenia czy istnieje ustawowa podstawa prawna do wy陰czenia w ca這軼i lub cz窷ci ich udost瘼nienia.

Pozwana jednostka administracji pa雟twowej zobowi您ana jest do ustosunkowania si do z這穎nego pozwu w przeci庵u 30 dni od jego otrzymania chyba, 瞠 s康 z uzasadnionych powod闚 postanowi inaczej. Po rozpatrzeniu sprawy s康 mo瞠 zakaza jednostce administracji pa雟twowej odmowy ujawnienia dokument闚 i nakaza okazanie dokument闚, kt鏎ych wydania nies逝sznie odm闚iono powodowi. Ponadto, s康 jest kompetentny, aby obci捫y pa雟two z tytu逝 honorarium adwokata oraz pokrycia pozosta造ch koszt闚 procesu w ka盥ym przypadku podj璚ia przez s康 decyzji korzystnej dla strony skar膨cej. S康 uzna, i wyczerpany zosta tryb administracyjny w stosunku do z這穎nego przez osob zainteresowan wniosku o wydanie dokument闚 je瞠li jednostka administracji pa雟twowej w wykonaniu przepis闚 ustawy nie dochowa豉 przewidzianych ustaw termin闚. Brak jest w regulacjach polskich tak drogi post瘼owania administracyjnego dla ubiegania si o informacj jak i mo磧iwo軼i dochodzenia udost瘼niania informacji na drodze s康owej. Z obowi您ku informacji publicznej ustawowo wy陰czone s sprawy, kt鏎e:

 • podlegaj odr瑿nym regulacjom ustawowym;
 • odnosz si wy陰cznie do wewn皻rznych regulamin闚 dotycz帷ych kadry i funkcjonowania jednostki administracji pa雟twowej;
 • s konkretnie wy陰czone z ujawnienia na mocy odr瑿nych przepis闚, o ile przepisy te wymagaj nie ujawniania pewnych spraw opinii publicznej w spos鏏 nie pozwalaj帷y na podejmowanie decyzji w spos鏏 uznaniowy;
 • stanowi tajemnic handlow lub informacj finansow o charakterze uprzywilejowanym lub poufnym, uzyskan od pewnej osoby;
 • notatki s逝瘺owe sporz康zane wewn徠rz jednostek administracji pa雟twowej lub dotycz帷e zwi您k闚 pomi璠zy tymi jednostkami oraz listy, kt鏎e nie by造by prawnie dost瘼ne stronom innym, ni jednostka administracji pa雟twowej pozostaj帷a w sporze prawnym z inn jednostk;
 • dane osobowe i medyczne oraz pozosta貫 akta, kt鏎ych ujawnienie stanowi這by wyra幡ie bezzasadne naruszenie prywatno軼i;
 • dokumenty lub informacje opracowane dla cel闚 egzekwowania prawa, lecz tylko w stopniu, w kt鏎ym okazanie tych dokument闚 lub informacji mog這by w wysoce prawdopodobny spos鏏 spowodowa zak堯cenie procedury egzekwowania prawa, pozbawi這by dan osob prawa do uczciwego procesu lub do bezstronnego orzeczenia, mog這by z du篡m prawdopodobie雟twem stanowi wyra幡ie bezzasadne naruszenie prywatno軼i, mog這by z du篡m prawdopodobie雟twem ujawni to窺amo嗆 poufnego 廝鏚豉 informacji, w tym pa雟twowej, lokalnej lub zagranicznej agencji lub organu w豉dzy, albo jakiejkolwiek instytucji prywatnej, kt鏎a udziela informacji na zasadach poufnych, a w przypadku dokument闚 lub informacji opracowywanych przez organ egzekwuj帷y prawo karne w trakcie 郵edztwa w sprawie kryminalnej lub przez organ prowadz帷y zgodne z prawem dochodzenie w sprawie kryminalnej lub przez organ prowadz帷y zgodne z prawem dochodzenie w sprawie wagi bezpiecze雟twa narodowego, informacji dostarczanej przez poufne 廝鏚這, mog這by ujawni techniki lub procedury dochodze lub post瘼owa prokuratorskich, je郵i ujawnienie to mog這by z du篡m prawdopodobie雟twem oznacza niebezpiecze雟two obej軼ia prawa lub mog這by z du篡m prawdopodobie雟twem oznacza zagro瞠nie 篡cia lub bezpiecze雟twa fizycznego jakiejkolwiek osoby;
 • raporty przygotowane przez, w imieniu lub na u篡tek jednostki odpowiedzialnej za regulacj lub nadz鏎 nad instytucj finansow, odnosz帷e si do jej oceny, stanu lub warunk闚 dzia豉nia;

Powy窺ze wy陰czenia na gruncie prawa polskiego mia造by podobny zakres i podstawy tak w Konstytucji RP jak i w ustawach (ochrona prywatno軼i, danych osobowych, tajemnicy skarbowej, bankowej, tajemnicy przedsi瑿iorstwa, w tym handlowej i przemys這wej).

Podsumowanie

Z powy窺zego przegl康u i por闚nania wynika, i przewidziana Konstytucj RP w art. 61 pkt. 4 ustawa mog豉by mie zbli穎ny zakres do om闚ionej regulacji w Stanach Zjednoczonych a przedstawione obowi您ki w豉dz publicznych oraz prawa podmiot闚 prywatnych maj podstawy konstytucyjne i powinny by zagwarantowane ustawowo. Obowi您uj帷e ustawy, a w szczeg鏊no軼i ustawy okre郵aj帷e tajemnic pa雟twow, dost瘼 dziennikarzy do informacji, ochron danych osobowych, post瘼owanie administracyjne w zakresie skarg i wniosk闚 dotykaj omawianego problemu w r騜nym zakresie i powinny by przy projektowaniu nowej regulacji uwzgl璠niane oraz zamieszczane tak, aby ca這嗆 zagadnienia dost瘼u do informacji by豉 uregulowana w spos鏏 sp鎩ny (kompatybilny) i przejrzysty.

.: Powr鏒 do dzia逝 NR 79, 31 LIPCA 1999 R. :: Powr鏒 do spisu tekst闚 :.

Last Night of the Proms in Cracow

 

Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie

 

Logowanie

 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj si!

Krakowskie Towarzystwo Przemys這we
ul. Basztowa 3/16, 31-134 Kraków

tel.: +48 508 098 800, e-mail: katepe@ktp.org.pl
NIP: 6760017386, REGON: 001351658, KRS: 0000046686

Konto: PKO BP S.A. nr 12 1020 2892 0000 5502 0117 1560

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,022882 Seconds