Udział firm polskich w budowie gazociągu Jamał-Europa
BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Państwowe Budownictwo Urządzeń Gazowniczych GAZOBUDOWA powstało w 1950 roku. Firma od początku istnienia zajmowała się projektowaniem oraz wykonawstwem inwestycji i kapitalnych remontów dla potrzeb gazownictwa.

W 1998 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę z o.o. ze stuprocentowym udziałem Państwowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., o kapitale założycielskim wynoszącym 39.220.000 PLN. W ciągu ostatnich lat GAZOBUDOWA ulepszając swoje zaplecze techniczno-technologiczne i kadrowe ugruntowała pozycję wśród firm krajowych zajmujących się wykonawstwem sieci i urządzeń gazowniczych. GAZOBUDOWA zrealizowała ponad 70 procent sieci gazowej przesyłowej w˙kraju. Wybudowaliśmy kilkanaście tysięcy kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia oraz kilka tysięcy kilometrów sieci rozdzielczej. Zrealizowaliśmy wiele innych instalacji, stosowanych w gazownictwie takich jak: odsiarczalnie, tłocznie gazu i stacje redukcyjno-pomiarowe, o przepustowościach od 300 do 17500 Nm3/h dla I stopnia oraz od 300 do 3000 Nm3/h dla II stopnia.

Z wielu zadań zrealizowanych przez GAZOBUDOWĘ warto wspomnieć m. in.:

  • Budowę gazowni w Poznaniu (największej w Polsce),
  • Przebudowę gazowni w Kłodzku, Toruniu i Bydgoszczy,
  • Budowę Zakładu Przesyłowego Gazu w Jarosławiu o wydajności 272 000 Nm3/h,
  • Budowę podziemnego zbiornika gazu w Swarzowie,
  • Rozbudowę zespołu kopalń gazu ziemnego w miejscowościach Grodzisk, Bukowice, Ujazd,
  • Budowę stacji sprężania gazu Komarno (Ukraina),
  • Prace instalacyjno-montażowe przy budowie tłoczni w Hołowczycach, Borzęcinie, Wierzchowicach, Bogdajowie, Źuchlowie etc.

Spółka ma znaczny udział w produkcji urządzeń do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania gazu, punktów pomiaru gazu oraz filtrów przeciwpyłowych. Działalność GAZOBUDOWY obejmuje również usługi w zakresie montażu i rozruchu instalacji gazowych, automatyki i telemetrii, ochrony antykorozyjnej sieci gazowych. Firma buduje gazociągi w zakresie średnic od 25 do 1400 mm i ciśnieniu 8,4 do MPa. Prace na budowach gazociągów wykonywane są przy pomocy własnego sprzętu, począwszy od przygotowania trasy po rekultywację terenu. Poza produkcją podstawową GAZOBUDOWA dysponuje szerokim zapleczem techniczno-usługowym. Spośród wielu oddziałów znaczną rolę odgrywa Zakład Produkcji Pomocniczej wykonujący m. in. prefabrykaty elementów liniowych gazociągu, wspomniane stacje redukcyjno-pomiarowe oraz punkty pomiaru gazu. W grudniu 1993 roku firma GAZOBUDOWA weszła w skład konsorcjum, której celem miała być realizacja prac związanych z budową gazociągu tranzytowego Jamał-Europa na trasie Górzyca-Lwówek. 6 czerwca 1994 roku w "Rzeczpospolitej" ukazało się ogłoszenie EuRoPol GAZ-u s.a. informujące o przygotowywaniu listy potencjalnych wykonawców na ten odcinek. Konsorcjum, w skład którego wchodziła GAZOBUDOWA zostało wybrane na wykonawcę tego odcinka.

Wybudowaliśmy dwa odcinki o łącznej długości ok. 60 km. Następnie, już samodzielnie, na zasadzie generalnego wykonawstwa, GAZOBUDOWA wykonała ponad 200 km gazociągu tranzytowego na terytorium Polski, co stanowi razem jedną trzecią polskiej części tej inwestycji. We wrześniu 1998 roku spółka uzyskała certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodny z normą PN ISO 9001 przyznany jednocześnie przez trzy organizacje nadzoru technicznego - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, IQ Net i TÜV CERT. Uzyskanie przez Spółkę Certyfikatu Jakości ISO 9001 było jedynie podstawą do rozpoczęcia procesu scalania tej samej wagi systemów dotyczących pozostałych obszarów zarządzania firmą. Pod koniec okresu wdrażania normy ISO 9001 rozpoczęliśmy analizę wpływu naszych działań na środowisko. Planujemy przeprowadzenie ogólnych przeglądów środowiskowych i rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania środowiskiem, adaptując istniejące już elementy zarządzania jakością. System zarządzania środowiskiem planujemy poddać certyfikacji wg. normy EN 14001 w pierwszym półroczu 1999 roku. Jednocześnie spółka intensywnie przygotowuje się do spełnienia wymagań Unii Europejskiej. Nie czekając na harmonizację polskiego prawa ze standardami Wspólnoty Europejskiej, w zakresie własnej działalności wyprzedzająco spełniamy wymogi dyrektywy 97/23/EC Parlamentu Europejskiego o zbliżeniu przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie urządzeń ciśnieniowych. Spełniając wymóg dyrektywy zapewniamy, że do eksploatacji są oddawane tylko te gazociągi i obiekty towarzyszące, które są bezpieczne dla zdrowia, życia i środowiska.

BUG GAZOBUDOWA w I kwartale 1999 r. uzyskała certyfikat na zgodność procesów spawalniczych zgodnie z normą PN-EN-729-2 pt. "Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie". Udokumentowanie spełnienia wymagań jakościowych w zakresie spawalnictwa umożliwi GAZOBUDOWIE budowę gazociągów zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

GAZOBUDOWA posiada ponadto świadectwo kwalifikacyjne spawalniczej komisji kwalifikowania zakładów przemysłowych zaliczającej GAZOBUDOWĘ do pierwszej grupy zakładów uprawnionych do montażu i napraw konstrukcji spawanych klasy 1, 2 i 3 wg normy PN-87 M 6900-98, w szczególności montażu i napraw rurociągów energetycznych, produkcji zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych wykonywanych ze stali niestopowych konstrukcyjnych ogólnego przeznaczenia, stali o podwyższonej wytrzymałości oraz stali niskostopowych. Niezależnie od systemów zapewnienia jakości zgodnych z normami ISO 9001 GAZOBUDOWA przygotowuje się do wdrożenia systemów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska naturalnego.

Firma jest w stanie sprostać współczesnym wymaganiom rynku. Rosnące wymogi inwestorów, rygorystyczne terminy realizacji inwestycji wymuszają stosowanie systemu zarządzania jakością i posiadania stosownych certyfikatów, zwiększających i potwierdzających wiarygodność firmy. Dlatego w GAZOBUDOWIE inwestuje się w jakość. Właśnie najwyższa jakość jest wymagana przy takich budowach jak gazociąg tranzytowy Jamał-Europa Zachodnia.2007 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/