Udział firm polskich w budowie gazociągu Jamał-Europa
Polski Rejestr Statków


"Jesteśmy instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która kierując się interesem publicznym poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomaga administracjom państwowym i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków oraz środowiska naturalnego."

Misja Polskiego Rejestru Statków została sformułowana na początku lat dziewięćdziesiątych równocześnie z opracowaniem i wdrożeniem systemu zapewnienia jakości zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Certyfikacja systemu przez niezależne ciała certyfikujące: w 1994 na zgodność z wymaganiami QSCS (normą ISO zmodyfikowaną dla potrzeb towarzystw klasyfikacyjnych) oraz w roku 1997 na zgodność z wymaganiami samej normy ISO 9001 i uzyskanie certyfikatu jakości PCBC oraz IQNET stanowią potwierdzenie wiarygodności i niezawodności usług świadczonych przez PRS od ponad 60 lat.

Powstanie polskiej instytucji klasyfikacyjnej datowane jest na rok 1936. Po drugiej wojnie światowej została o­na reaktywowana pod obecną nazwą Polski Rejestr Statków, jako instytucja klasyfikacyjna posiadająca własny statut, wydająca własne przepisy klasyfikacji i budowy statków.

Badania naukowe i przepisy

Prace naukowe i współpraca z czołowymi polskimi ośrodkami naukowymi takimi jak Politechnika Gdańska, Politechnika Szczecińska, Centrum Techniki Okrętowej, czy Instytut Spawalnictwa stwarzają możliwość opracowania własnych, oryginalnych przepisów PRS i współpracy przy tworzeniu polskich standardów technicznych. Współpraca z przemysłem pozwala na ich ciągłą weryfikację i doskonalenie. Nasza instytucja dysponuje zapleczem badawczym oraz odpowiednimi programami komputerowymi umożliwiającymi na prowadzanie szeregu analiz wytrzymałościowych pozwalających ocenić bezpieczeństwo nadzorowanego obiektu. W oparciu o tak solidne podstawy i doskonale wyszkoloną kadrę, PRS świadczy usługi na rzecz bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska.

Polski Rejestr Statków zatrudnia ponad 350 pracowników, z tego ponad 250 inspektorów i specjalistów w Centrali oraz w sieci placówek krajowych i˙zagranicznych. Pozwala to na sprawną realizację nadzorów technicznych w różnych częściach kraju i świata.

Działalność morska

Samo wydanie przepisów nie gwarantuje zachowania bezpieczeństwa. Konieczne jest również ich wdrożenie na etapie projektowania, produkcji oraz utrzymania w eksploatacji poprzez odpowiednie nadzory. Usługi PRS obejmują trzy główne obszary. Tradycyjnym obszarem działalności są prowadzone od ponad 60 lat usługi klasyfikacyjne i konwencyjne w˙przemyśle morskim. Klasyfikacja jest działalnością rzeczoznawczą polegającą na stanowieniu wymagań technicznych dotyczących kadłuba statku, jego wyposażenia, urządzeń maszynowych i elektrycznych oraz kontroli ich spełniania poprzez cykl przeglądów okresowych. W ramach kompleksowej obsługi nadzorczej w gospodarce morskiej PRS przeprowadza uznania wytwórni materiałów, zakładów wykonujących konstrukcje spawane, laboratoriów oraz stacji badań niszczących i nieniszczących. Procedury uznaniowe prowadzone są zgodnie z˙wymaganiami zawartymi w przepisach PRS, dyrektywach Unii Europejskiej, zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w o­nZ oraz normach krajowych i zagranicznych. W˙wyniku prowadzonego nadzoru PRS wystawia odpowiednie dokumenty - między innymi świadectwa klasy, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa uznania zakładów, laboratoriów i wyrobów. W ramach działalności konwencyjnej, w imieniu administracji morskich 21 państw, które upoważniły PRS do prowadzenia inspekcji na zgodność z wymaganiami międzynarodowych konwencji, PRS wystawia certyfikaty bezpieczeństwa dla statków, międzynarodowe certyfikaty o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami, ściekami i zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje chemiczne.

Działalność lądowa

Zdobyte doświadczenie w prowadzonych nadzorach nad budową i eksploatacją statków pozwoliły na rozszerzenie działalności o nadzory przemysłowe. W˙ostatnich latach PRS prowadził szereg kompleksowych nadzorów obiektów przemysłowych takich, jak konstrukcje mostów stalowych, wiaduktów, cystern kolejowych, morskich platform wiertniczych, oczyszczalni ścieków, konstrukcji stalowych dla elektrowni jądrowej w Żarnowcu oraz pirsu paliwowego w Porcie Północnym w Gdańsku.

Obecnie PRS prowadzi specjalistyczny nadzór nad tłoczniami na jednym z etapów budowy gazociągu jamalskiego. W 1993 roku, na mocy porozumienia między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemów gazociągu dla tranzytu gazu rosyjskiego przez i do Rzeczpospolitej Polskiej powołano spółkę akcyjną EuRoPolGAZ S.A., która rozpoczęła budowę gazociągu. Gazociąg powstaje i oddawany jest do eksploatacji etapami. Obecnie na trasie gazociągu budowane są tłocznia i pomiarownia Kondradki oraz tłocznia i systemowa stacja redukcyjno-pomiarowa Włocławek. W realizacji tych dwóch ostatnich inwestycji znaczącą rolę odgrywa PRS. Na podstawie umowy ze spółką EuRoPolGAZ PRS sprawuje nadzór nad budową obydwu tłoczni, pełniąc nadzór inwestorski nad wszystkimi pracami dotyczącymi budowy i wykonawstwa tłoczni na zasadach określonych prawem budowlanym oraz specjalistycznymi wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych. Dokumentami końcowymi nadzoru będą certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa. Certyfikat zgodności jest dokumentem potwierdzającym zgodność wykonania tłoczni z dokumentacją techniczną, normami i przepisami obowiązującego prawa. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza zdolność nadzorowanej tłoczni do bezpiecznej eksploatacji przy zachowaniu zakładanych parametrów pracy - z punktu widzenia przyjętych norm konstrukcyjnych, doboru materiałów i jakości wykonania prac budowlano-montażowych oraz wynikami przeprowadzonych badań i testów.

Ostatnie dwa lata oznaczają wkroczenie PRS w nowy obszar działalności w dziedzinie budownictwa lądowego - w 1997 roku Polski Rejestr Statków stał się udziałowcem konsorcjum budowy autostrad w Polsce, Gdańsk Transport Company S.A., które otrzymało koncesję na budowę i eksploatację odcinka Gdańsk-Toruń autostrady A-1. Nadzór nad budową tego odcinka autostrady będzie prowadził PRS. W ostatnim czasie PRS zakończył nadzór nad budową mostu granicznego w ciągu autostrady A-12.

Certyfikacja

Koszty działalności przedsiębiorstw stale rosną, w szczególności koszty spełnienia wymagań prawnych i technicznych związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Wyzwanie dla przemysłu stanowi zmniejszenie kosztów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pracowników, wizerunku i wartości przedsiębiorstwa. Dlatego PRS rozszerzył zakres swoich usług o działalność certyfikacyjną, opracował system certyfikacji dostawców obejmujący Księgę Jakości i procedury operacyjne i od 1996 roku, po audycie akredytującym, jest jedną z dwóch uznanych polskich instytucji certyfikujących. Do końca kwietnia bieżącego roku PRS ocenił funkcjonowanie systemów jakości w ponad 100 przedsiębiorstwach i wystawił im certyfikaty zgodności z normami ISO 9000 oraz wymaganiami ochrony środowiska zawartych w normach ISO 14000.

Przy obecnej globalizacji gospodarki i światowego rynku sprawdzona oraz udokumentowana jakość w systemach zarządzania, a także procesach realizowanych w przedsiębiorstwach są kluczem do rozwoju przedsiębiorstw na całym świecie. Aby zająć znaczącą pozycję na obecnym rynku nie wystarczy udokumentować jakość, ale trzeba także osiągnąć taki poziom jakości, który zapewni przewagę nad konkurencją. Takie spojrzenie na istotę zagadnienia inspiruje i motywuje działania Polskiego Rejestru Statków.2007 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/