O Instytucie Finansów i Bankowości
Instytut Finansów i Bankowości


Przemiany polskiego systemu gospodarczego zapoczątkowane reformami w 1989 roku doprowadziły do gruntownej przebudowy sytuacji ekonomicznej w Polsce, a zwłaszcza do odbudowy prywatnej części gospodarki rynkowej. Gospodarka poddana została zasadom konkurencji i regułom wolnego rynku. Likwidacja centralnego planowania przyniosła milionom Polaków możliwość samodzielnej walki o poprawę gospodarczych podstaw swojego bytu. Ten wysiłek powinien być koordynowany przez rozumną politykę państwa.

Instytucja utworzona przez środowisko związane z Centrum im. Mirosława Dzielskiego - Instytut Finansów i Bankowości zamierza podjąć analizę najważniejszych problemów sektora finansowego i gospodarki państwa. Celem tej analizy powinno być wypracowanie rekomendacji, dotyczących sposobów rozwiązywania tych problemów. Chcemy aby opinie Instytut Finansów i Bankowości były brane pod uwagę przez polityków i przedsiębiorców.

Rola i cele Instytutu

Instytut ma stać się centrum publicznej debaty na temat gospodarki finansowej państwa oraz regulującego ten system prawa. W obrębie Instytutu przebiegać będzie współpraca różnego rodzaju środowisk ekspertów, osób praktycznie zajmujących się gospodarką finansową, bankowców i polityków. Ponadto, w przeciwieństwie do niektórych zbliżonych instytucji działających obecnie w Polsce, podstawową zasadą działania Instytutu ma być pełna komplementarność realizowanych programów i stała współpraca osób zajmujących się poszczególnymi dziedzinami. Wypracowane wnioski powinny uniknąć wady opierania się na wyrywkowym traktowaniu problemu.

Celem działania Instytutu będzie dokonanie całościowego opisu sposobów i mechanizmów zarządzania finansami publicznymi, analiza racjonalności wydatkowania środków, wpływu zachowania władzy na procesy zachodzące w gospodarce oraz szans i zagrożeń stworzonych przez funkcjonujące prawo. Praca Instytutu dotyczyć będzie także analizy struktury władzy i instytucji publicznych, i ich wpływu na stan finansowy państwa. Chcemy by Instytut stał się miejscem, gdzie każde istotne zjawisko z zakresu finansów i gospodarki zostanie rozpoznane i opisane.

Najpoważniejszym wyzwaniem i celem istnienia Instytutu będzie praca na rzecz wprowadzenia w życie powstałych w wyniku merytorycznej debaty postulatów. Główną ideą powstania Instytutu jest stworzenie centrum debaty w najważniejszych sprawach naszego kraju. Instytut ma być platformą ponadpartyjnej dyskusji na tak istotne dla naszego kraju tematy, jak: finanse publiczne, prawo budżetowe, zarządzanie pieniądzem państwowym oraz jakość wprowadzanych reform. Tak więc, oprócz pracy ściśle eksperckiej, Instytut podejmie współpracę z Parlamentem i innymi organami władzy, instytucjami społecznymi i politycznymi. W zamyśle założycieli Instytutu istotne znaczenie ma edukacja społeczna - znaczna część działań poświęcona będzie prezentowaniu społeczeństwu zjawisk zachodzących w gospodarce.

Programy przewidziane na 1999 rok

Program I

System bankowy i prawo bankowe, w ramach którego przewiduje się przygotowanie programu szkolenia kadr bankowych, prowadzone mają być badania nad modelami systemów bankowych, zmianami prawa bankowego, miejscem i pozycją banku centralnego w ustroju gospodarczym Polski.

Program II

System finansów publicznych, w ramach którego przewiduje się przeprowadzenie jego gruntownej i fachowej analizy, propozycji decentralizujących system budżetowy i wspierających prywatyzację sektora usług publicznych. Efektem pracy grup eksperckich będą propozycje prawne i systemowe w dziedzinie instrumentarium finansowego i obsługi finansowej podmiotów publicznych dla nowopowstałego aparatu regionalnego i powiatowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wypracowywaniu efektywnych podstaw prawnych dla definiowania partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie inwestycji o przeznaczeniu publicznym. Celem programu mają być też być badania nad systemem zarządzania finansami na poszczególnych szczeblach podziału administracyjnego kraju, przy uwzględnieniu tempa wzrostu aktywności podmiotów samorządowych i hamowaniu centralnej dystrybucji środków finansowych.

Program III

Reforma emerytalna, w ramach której przewiduje się pogłębienie świadomości społecznej w zakresie dokonującej się w Polsce transformacji systemu emerytalnego. Działania Instytutu w tej materii powinny spowodować aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo czynnika społecznego w kreowaniu rozwiązań związanych z kształtem i sposobami wdrażania reformy ubezpieczeń społecznych. Podjęte badania o charakterze porównawczym będą mieć na celu sformułowane odpowiedzi na pytanie o model transformacji istniejącego systemu. Program przewiduje prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i instruktażowej, która będzie skierowana do szerokiego spektrum odbiorców, od grup eksperckich po osoby korzystające z programów emerytalnych.2007 ©  Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
http://www.ktp.org.pl/